Fælleslisten i Hillerød

...de røde i det grønne

 • Øg font størrlesen
 • Standard font størrelse
 • Mindsk font størrelsen

Program

Email Udskriv PDF

Program       August 2013

Fælleslisten er en socialistisk liste i Hillerød kommune.

Fælleslisten står for

 • Velfærd for alle
 • Solidaritet og fællesskab
 • Åbenhed
 • Miljøbevidsthed


Det er Fælleslistens mål at skabe bevægelse og samarbejde med de personer og foreninger, der ønsker en rød og grøn politik for kommunen. Kommunen skal være et godt sted at arbejde og at bo. Der skal være plads til alle.Som medlem af Fælleslisten kan du deltage i de møder, der fastlægger Fælleslistens politik og holdning til de sager, der behandles i byrådet.

 

Bedre kommunikation med borgerne.

 • Byrådet skal i større omfang hente inspiration til og kritik af løsningen af kommunale opgaver fra interesseorganisationer.
 • Web løsninger skal i videst muligt omfang bruges til borgerinddragelse i byrådets arbejde.
 • For borgere der ikke kan bruge IT løsninger skal, der etableres en enkel adgang, der hjælper borgeren med kommunikationen.

Miljø, energi og erhverv

 • Vi støtter etableringen af et Geotermisk kraftvarmeværk.
 • Miljøkontrollen skal sikres de nødvendige resurser.
 • Der skal ikke anvendes plantegift af kommunen.
 • Skadelige planter f.eks. bjørneklo skal bekæmpes ved afgræsning eller mekanisk.
 • Byrådet skal kræve af de ansvarlige ejere, at ”Collstrup-grunden ” på Jespervej renses.
 • Fortsat udbygning af faskiner og opsamling og anvendelse af regnvand.
 • Dialog med virksomhederne om at spare på vandforbruget og nedsætte mængden af spildevand.
 • Nyt fælles rensningsanlæg.
 • Separation af spildevand og regnvand.
 • Kommunens bygninger skal alle undersøges for PCB og den nødvendige fjernelse og renovering skal gennemføres.
 • Kommunale ordninger indenfor affaldssortering skal udbygges med de bedste affaldssystemer.
 • Glatføre bekæmpelse skal i videst muligt omfang foregå med sand.
 • Uddannelse til grønne jobs - frem for tilskudsordninger og beskæftigelsesprojekter.
 • Fortsat indsats for begrænset anvendelsen af miljøskadelige stoffer..
 • Plan for rensning af kommunens giftgrunde.
 • Etablering af fælleskommunale jordrensningsanlæg i samarbejde med stat og nabokommuner.
 • Mere klunsning /bedre sortering på genbrugsstationen.
 • Pulje på 3 mio. kr. som grundejerforeninger og boligforeninger kan søge til eksperimenter med affaldssortering i boligområderne.
 • Solfangere på offentlige bygninger.
 • Der skal bruges 25 mio. kr. på energibesparende foranstaltninger i kommunens institutioner og bygninger, hvor de fremtidige besparelser indbetales til puljen, så der fortsat er kapital til nye energispareinitiativer.
 • Krav om vedvarende energi og anvendelse af miljøvenlige materialer ved offentligt byggeri.
 • Størst mulig genbrug af byggeaffald.
 • Vedvarende energi og forbedring af miljøet med i alle nye lokalplaner.
 • Kommunen skal ikke støtte forsøg på udnyttelse af skiffergas.

Trafik

 • Der skal fortsat etableres flere cykelstier i kommunen - skolevejene skal sikres først. Målsætningen er at det skal være muligt for alle landsbyer at komme til Hillerød og Skævinge på cykel på cykelstier og at der er direkte cykelruter i alle bydele gennem et sammenhængende stisystem.
 • Jævne, ryddede og visse steder oplyste cykelstier.
 • Klar skiltning.
 • Gode parkeringsmuligheder til cyklen.
 • Kortlægning af uheldsbelastede steder i kommunen.
 • ”Cykelbaner/anlæg” hvor forældre/skoler kan lære børnene at færdes sikkert i trafikken.
 • Der skal etableres forsøg med bycykler.
 • Trinbræt ved Prinsens Vænge på Helsingør banen og ved Kildeport på Gribskov banen.
 • Ny S-togs-station ved Overdrevsvejen. Lokalbanen igennem Hillerød station
 • Forbedring af offentlig transport til kommunens yderområder - også om aftenen.
 • Ny direkte busrute fra Hillerød st.. til Kokkedal st. via Erhvervsskolen, sygehus og Kongens Vænge.
 • Fart- og trafikbegrænsning i centrum.
 • Fartbegrænsning på 40 km i timen i byzoner.
 • Begrænsning af trafikstøjen ved f.eks. støjdæmpet asfalt, støjvolde og beplantning.
 • Udvikling af billigere fartdæmpende foranstaltninger, så fartdæmpningen ikke stoppes af økonomiske årsager.
 • Kulsviervej repareres og der etableres cykelsti / spor.
 • Omfartsvej til at fjerne trafikken fra området ved Bauneparken / Skævinge skole.
 • Der skal sikres opladnings faciliteter for Elbiler.
 • Flekstrafik i udkantsområderne/landsbyerne

Byudvikling og boliger

 • Ingen dagligvare butikker ved Munkeengen / Møllebro
 • Flere boliger omkring bymidten og på Møllebro grunden
 • Opførelse af flere almennyttige boliger.
 • Opførelse af flere ungdomsboliger.
 • Opførelse af flere beskyttede boliger, samt ældreboliger.
 • Kommunens bygninger skal løbende vedligeholdes
 • Det gamle sygehus skal bruges til uddannelse og forskning og erhverv.

Børn og unge.

 • En normering i institutionerne, der sikrer at institutionerne er et pædagogisk tilbud og ikke ren opbevaring. En normering, der sikrer at det pædagogiske personale kan bevare deres faglige stolthed og modvirke udbrændthed.
 • Taksterne skal reguleres ned.
 • Fortsat udbygning og udflytning af SFO til fritliggende bygninger udenfor skolerne med egen bestyrelse og leder.
 • Fortsat udbygning af klubtilbuddene til aldersgruppen fra 10 år og op.
 • Understøtter initiativer i SFO-erne og fritidsklubberne som børnekulturdagene, der understøtter integration og forældrenes aktive inddragelse i børnenes verden.
 • Oprykning af børn fra børnehave til SFO skal ske med udgangspunkt i børnenes modenhed og venskaber.
 • Flere små legepladser, også i yderdistrikterne.
 • Flere udflugter og ekskursioner.
 • Bedre vikardækning.
 • Gratis mad i institutionerne og mulighed for at børnene kan spise morgenmad i institutionen.
 • Morgenmad i daginstitutionerne skal genindføres

Skole og uddannelse

 • Mere brug af alternative undervisningsformer.
 • Mere brug af tema- og to lærer undervisning.
 • Lavere timetal i de små klasser – højere i de store.
 • Bedre efteruddannelse af lærerne.
 • Flere penge til lejrskole, hytteture og udvekslingsrejser.
 • Flere tosprogede lærere.
 • Flere musiske/praktiske fag tidligt i skoleforløbet.
 • Flere midler til udviklings- og forsøgsarbejde.
 • Øget elevdemokrati i undervisningen.
 • Ekstra ressourcer til skoler med mange tosprogede elever.
 • Modersmålsundervisning for alle børn uanset oprindelsesland.
 • Bedre skoletilbud til elever med ADHD og DAMP.
 • Ingen forældrebetaling for skoletilbud til elever med særlige behov.
 • Udbygning af skolerne bl.a. gennem udflytning af SFO.
 • Genopretning af SFO.
 • Istandsættelsesplan for skolerne.
 • Istandsættelsen udføres af kommunal håndværkerafdeling.
 • Øget indsats til forbedring af elevernes arbejdsmiljø.
 • Bedre rengøring for skabelse af et bedre indeklima.
 • Styrket skolesundhedspleje.
 • Sikre skoleveje.
 • Indførelse af økologisk skolebespisning på alle skolerne.
 • Bevar landsbyskolerne.
 • Øget kommunal betaling til Musikskolen.
 • Dialog med lærerne om arbejdsforhold
 • Klassekvotienten skal ikke stige.
 • Når flere elever med særlige behov skal inkluderes i den almene undervisning skal det altid være ud fra en vurdering af, hvad der gavner barnet og klassen og de nødvendige lærer og støtte ressourcer skal være til stede.

Kultur og idræt

 • Længere bemandede åbningstider på bibliotekerne.
 • Varmtvandsbassin i svømmehallen.
 • Ny idrætshal / gymnastiksal i Brødeskov.
 • Kommunal støtte til medborgerhuse og brede kulturinitiativer.
 • Nedsættelse af forældrebetalingen til musikskolen.
 • Flere kulturelle arrangementer med det formål at bringe indvandrere og flygtninge og danskere sammen.
 • Venskabsbyforbindelser til flygtninge og indvandrernes hjemområde f.eks. i Serbien og Konja (Tyrkiet).
 • Ansættelse af en ekstra SSP-medarbejder, som selv er indvandrer/flygtning.
 • Udvikling af en kommunal plan for uddannelse af indvandrere/flygtninge til børneområdet for at gøre børnenes overgang fra hjemmet til det danske samfund lettere.
 • Uddannelse af plejepersonale til ældreområdet med indsigt i indvandrer/flygtningenes sprog og kultur.
 • Give mulighed for at børn fra andre kulturer kan bidrage til udsmykning af skoler og daginstitutioner i forbindelse med deres kulturs højtider.
 • Særlig opmærksomhed om indvandrerkvindernes forhold.

Ældrepolitik

 • Flere ældreegnede boliger også i kommunens mindre lokalområder.
 • Styrkelse af hjemmeplejen med ansættelse af det nødvendige personale.
 • Valgfrihed mellem længst mulig i egen bolig eller ældrebolig/ plejebolig.
 • Ægtefæller/samboendes ret til at forblive sammen, hvor kun den ene har brug for plejehjemsplads. og for begge, hvor begge har brug for plads
 • Aflastningspladser til støtte for ældre med ægtefælle, der er senil eller meget plejekrævende.
 • Nyttehaver ved plejehjemmene
 • Tillid til de ansatte og mindre kontrol
 • Nej til privatisering af hjemmeplejen og plejecentre.

Handicappolitik

 • Kommunen skal i størst muligt omfang samarbejde med og benytte sig af handicaporganisationernes store viden og erfaring om problemerne og løsningen af dem.
 • Kommunen skal iværksætte ordentlige adgangsforhold for handicappede. Prioritering udfærdiges i samarbejde med handicaporganisationerne.
 • Kommunen skal sikre, at alle offentligt benyttede kontorer samt lægehuse og klinikker bliver gjort tilgængelige for alle.
 • Alle kommunens publikationer skal være tilgængelige for blinde, svagsynede, ordblinde og andre læse handicappede.
 • Alle offentlige og kommunale arrangementer forsynes med teleslyngeanlæg for mennesker med hørehandicap og der gives mulighed for at rekvirere tegnsprogs- og skrivetolk..
 • Øget indsats overfor de allersvageste uden netværk.
 • Udvidelse af være- og aktivitetssteder for unge med psykisk og fysisk handicap.
 • Hjælp til etablering af bofællesskaber og opgangsfællesskaber for unge med psykisk og fysisk handicap

Beskæftigelsespolitik.

 • Arbejde på overenskomstmæssige vilkår.
 • Oprettelse af regulære stillinger bl.a. indenfor hjemmehjælp og rengøring.
 • Flere jobs i teknisk afdeling bl.a. til at bekæmpelse af bjørneklo og rette fortove op.
 • Folkekøkken med uddannelsespladser og rummeligt arbejdsmarked.
 • Ledige skal hurtigst muligt i fagforening og A-kasse.
 • Oprettelse af en håndværkerafdeling i Hillerød Kommune.
 • Meningsfyldt aktiveringstilbud til særlige svage ledige og pensionister.
 • Krav om elever og fleks / skånejobs hos kommunens leverandører.
 • Kommunen skal have lærlinge og elever, hvor det er fagligt muligt.
 • Kommunen skal samarbejde med praktikpladscentre om delvis praktik
 • Det nødvendige antal fagligt relevante seniorjob skal være til rådighed.
 • Støtte til handicappede, der søger arbejde.
 • Den kommunale rengøring skal udføres af kommunens rengøringsafdeling
  100 %.

 

Social politik – social velfærd..

 • Forebyggelse skal være prioriteret højt..
 • Væresteder for alle der har behov. Åben alle dage med bemanding.
 • Borgeren i svære sociale forhold skal have fast rådgiver/sagsbehandler.
 • Der skal sikres en høj retssikkerhed for borgeren i alle sociale sager.
 • Borgeren skal have mulighed for gratis retshjælp
 • Kommunen skal med glæde hjælper borgere, i et sundt og naturligt tempo.
 • Kassetænkning skal erstattes af samarbejde og effektivitet
 • Bliver man syg, så man ikke kan passe sit arbejde, skal kommunen lave en helhedsvurdering i fællesskab med borgeren.
 • Borgerrådgivningen udvides med endnu en borgerrådgiver, der kan hjælpe borgeren med at finde rundt i sagsbehandlingen.
 • Indlysende formålsløse arbejdsprøvninger og aktiveringer skal erstattes af en plan for et lettere liv for borgeren..
 • Professionel arbejdsprøvning skal etableres
 • Der skal laves en misbrugspolitik med synlige og professionelle rehabiliteringsforløb for misbrugere, hvor pårørende eller ressource personer inddrages.
 • økonomisk støtte til deltagelse i fritidsaktiviteter for udsatte børn
 • hjemløse, der ønsker en bolig, skal tilbydes en bolig og kommunen skal hjælpe og støtte den hjemløse i forhold til misbrug eller sygdom

Økonomi

 • Tilpasning af ejendoms- og personskat så virksomhederne er med til at betale.
 • Afgift på brug af kommunale arealer til udstilling, salg og servering.
 • Besparelser gennem forebyggelse.
 • Besparelser gennem bedre miljø- og ressourcebevidst adfærd.
 • Bedre byggestyring og vedligeholdelse.
 • Aftaler om hvad ikke-budgetterede indtægter til jordsalg skal bruges til.
 • Bedre sagsbehandling på alle områder.
 • Bedre information og planlægning

 

Fælleslisten August 2013

 

 

.