Fælleslisten i Hillerød

...de røde i det grønne

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Forside Nyheder Klage over opfyldning med jord og byggeafffald

Klage over opfyldning med jord og byggeafffald

Email Udskriv PDF

Klage vedr. Hillerød Byråds afgørelse i sag om terrænregulering

I det forløbne år er der kørt store mængder jord og (oparbejdet) byggeaffald til ejendommen Frederiksværksgade 197 i Hillerød.

Det tidligere skrånende areal er oprettet til en plan flade med højeste punkt – skel mod Frederiksværksgade i nord – som udgangspunkt.

Mod syd var der oprindelig en højdeforskel på flere meter. Og der er således tilført mange tusinde kubikmeter jord for at opnå en lige flade.

Samtidig er der anlagt 3-4 meter høj støjvold langs Tjærebyvej i Øst , vinkelret på Tjærebyvej i syd og på en del af den vestlige ende af grunden.

Der var ikke søgt om tilladelse til terrænregulering dat arbejdet blev udført og der er ikke ført kontrol med kvaliteten af de tilkørte jordmængder.

Der er foruden jord tilkørt et bærelag af knuste byggematerialer og derefter stabilgrus.

Ejer af grunden har oplyst til Hillerød kommune  at der ikke er tilkørt noget til grunden, og at jordvoldene er udført af afrømmet materiale, stød fra fældede træer og jord fra udgravning af fundament til lagerbygning på grunden.

Hillerød kommune har i løbet af forår og sommer 2016 fået flere henvendelser fra byrådsmedlemmerne Ole Stark og Tue Tortzen (formand miljø – og teknikudvalget) om anlægget, og forvaltningen har besigtiget det flere gange.

I forbindelse med ansøgning om lovliggørelse af terrænreguleringen besigtigede Miljø – og teknikudvalget stedet sammen med ejeren.

Her blev man enige om at opmåle kubikarealet udfra topografiske oplysninger for at få klarlagt sandsynligheden for ejers påstand om at det alene er jord fra matriklen som er henlagt.

 

Til sagens behandling i Miljø – og teknikudvalget d. 5-10 (sag 2)  var forvaltningens

” Indstilling

Direktionen indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at:

1.    der meddeles en retlig lovliggørelse (landzonetilladelse) til den udførte jordvold. Jordvolden vil blive beplantet med løvfældende træer iblandet træer og buske, der ikke er løvfældende

2.    der meddeles en retlig lovliggørelse (landzonetilladelse) til den udførte terrænregulering på 50–60 cm af arealet øst og syd for bygningerne.

 

Bilag

219-2016-195724

Notat - Lovliggørelse af forhold Frederiksværksgade 197

219-2016-123572

Høringssvar fra naboer

219-2016-124054

DNs bemærkninger til landzonesager

219-2016-94612

Harløse Lokalråds bemærkninger

219-2016-164086

Planteplan

219-2016-214747

Kort 15854-03sit 20161004

219-2016-214746

Kort 15854-04sit drone 20161004

 

 

Beslutning

Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2016

Fraværende: Ingen.

 

Tue Tortzen (T) stillede forslag om, at sagen ikke behandles, idet sagen ikke er belyst som krævet, og at omfanget af ulovligt tilkørt materialer ikke er klarlagt.

For stemte: Tue Tortzen (T)

Imod stemte: Louise Colding Sørensen (A), Jamil Cheheibar (A), Dan Riise (V) og Jonathan Nielsen (I)

Forslaget blev ikke vedtaget

Udvalget stemte om indstilllingen.

For stemte: Louise Colding Sørensen (A), Jamil Cheheibar (A), Dan Riise (V) og Jonathan Nielsen (I)

Imod stemte: Tue Tortzen (T)

Indstillingen blev godkendt.

Tue Tortzen (T) begærede sagen i Byrådet.

 

Der blev på mødet fremlagt dokumentation fra bygherren. Denne dokumentation vedhæftes som bilag til referatet.” (referat slut)

Tue Tortzen påtalte at dokumentationen – et luftfotografi -  ikke var fyldestgørende da der ikke er kotehøjder på og da der ikke er nogen form for beregning af de anbragte jordmængder.

 

Sagen blev behandlet på byrådsmødet  26-10 (sag 6) hvor

” Tue Tortzen stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning:

 

"Sagen sendes tilbage til Miljø- og Teknikudvalget med henblik på at udvalget skal undersøge om der er kørt jord og andre materialer til matriklen og undersøge om kvaliteten af det henlagte jord og materiale lever op til miljøkravene".

 

8 stemte for: B, F, O, T, Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Ole Stark (V)

19 stemte imod: A, C, I, Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Dan Riise (V), Camilla Hay (V)

 

Forslaget blev ikke vedtaget.

 

Miljø- og Teknikudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

 

19 stemte for: A, C, I, Klaus Markussen (V), Peter Frederiksen (V), Thomas Elong (V), Hanne Kirkegaard Olesen (V), Dan Riise (V), Camilla Hay (V)

5 stemte imod: F, O, T

3 undlod at stemme: B, Lars Ole Skovgaard Larsen (V), Ole Stark (V)

 

Indstillingen blev godkendt.” (referat slut)

 

Jeg klager over at byrådsflertallet – trods udsagn fra pålidelige og stedkendte byrådsmedlemmer, og trods den klart synlige jordmængde – juridisk lovliggør denne ulovlige regulering.

 

Yderligere tilsidesætter det flertal  som godkendte lovliggørelsen viden om at store jordmængder er tilkørt uden miljøkontrol, og store mængder af tilkørt nedknuste byggematerialer ligeledes uden miljøkontrol.

 

Jeg ønsker at Hillerød kommune pålægges at afklare de tilkørte jordmængders herkomst og miljøkvalitet og at der herefter træffes beslutning om hvordan forholdene kan lovliggøres.

 

Endvidere bør det belyses om det er foreneligt med ansvaret som byrådsmedlem at vise så udbredt mangel på agtpågivenhed ligesom Forvaltningen handlemåde i sagen bør belyses nærmere.

 

Med venlig Hilsen

Tue Tortzen

Slettebakken 1 3400 Hillerød

Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. mobil 22857362